Deklaracja dostępności

Administracja Domów Miejskich Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://adm.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2001-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-08-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

2.1.4 – Brak zaimplementowanego skrótu klawiaturowego

2.4.1 – Brak mechanizmu który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

2.5.3 – W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa nie zawiera tekstu, który jest prezentowany wizualnie.

2.5.4 – brak funkcjonalności aktywowania ruchem

Powodem niezgodności jest czas w którym strona została wydana do użytkowania. Strona jest w procesie modernizacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-24

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Administracja Domów Miejskich Sp z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
tel. 52-348-16-01
fax. 52-348-16-07
e – mail: info@adm.com.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna, ul. Śniadeckich 1

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od Śniadeckich po schodach do góry. Wejście tylne niedostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody na każde piętro budynku.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Gdańska 30

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od Gdańskiej

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Nie stosuje się.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Techników 5

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne po schodach od Techników 5. Wejście tylne niedostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody przed wejściem do budynku.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Pochylnia przed wejściem do budynku.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Broniewskiego 10

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od ulicy Broniewskiego. Wejście tylne nie dostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody przed wejściem do budynku. Schody na wszystkie piętra

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuję się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Gdańska 9

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejścia przez bramę z ulicy Gdańska.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody na wszystkie piętra

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Pochylnia przed wejściem do budynku.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Modrzewiowa 23

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od ulicy Modrzewiowa. Wejście tylne niedostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody przed wejściem do budynku.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuję się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Toruńska 36

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od ulicy Toruńska. Wejście tylne niedostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody na wszystkie piętra.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuję się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.

Ul. Paderewskiego 15

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne od ulicy Toruńska. Wejście tylne niedostępne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Schody na wszystkie piętra.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuję się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie stosuję się.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.